Visie en waarden van het WZC

In WZC Heuvelheem beogen wij in de eerste plaats het welzijn en de tevredenheid van onze bewoner. Wij willen dat hij/zij bij ons een goede oude dag mag beleven. Wij streven ernaar dat onze bewoners zich bij ons veilig en geborgen voelen en benaderen hem/haar daarom steeds liefdevol en met respect voor zijn/haar privacy. Wij zoeken naar een evenwicht tussen de autonomie van de bewoner en de beperkingen van onze organisatie. Onze professionele zorg is vraaggestuurd en gericht op continuïteit. 

Wij vinden wederzijds vertrouwen en waardering erg belangrijk. Dit tonen wij door naar onze bewoners te luisteren en hen het gevoel te geven aanvaard te worden zoals hij/zij is. Wanneer wij een afspraak maken of een belofte doen, komen wij die na.

Wij streven een optimale gezondheid na: 
Door onze ondersteunende acties willen wij aan onze bewoner een aangepast verblijf aanbieden in comfortabele hygiënische leefruimten. Wij bieden hen dagelijks voeding aan die aangepast is aan hun individuele noden. 

Onze bewoner moet bij ons niet alleen goed kunnen leven, hij moet hier ook waardig kunnen sterven. Wij staan open voor de ethische vragen rond lijden en sterven en gaan een eventuele vraag rond euthanasie niet uit de weg. De bewoner is hierbij het vertrekpunt. We willen hem/haar binnen het kader van de geldende wettelijke voorschriften de zekerheid bieden dat zijn/haar vraag gehoord en gerespecteerd zal worden.

De wilsonbekwame bewoner kan in ons woonzorgcentrum echter niet in aanmerking komen voor een euthanasie omdat er hiervoor geen wettelijk kader is. Van de personeelsleden wordt verwacht dat zij zich bij een eventuele vraag neutraal opstellen en ervoor zorgen dat de vraag doorgespeeld wordt naar de huisarts van betrokkene. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat zij optreden als vertegenwoordiger of getuige. Evenmin mag van hen verwacht worden verpleegkundige handelingen in het kader van euthanasie te stellen. Hierbij gaat onze aandacht eveneens uit naar de praktische en morele ondersteuning van de familie en belangrijke derden.

In WZC Heuvelheem willen wij goede contacten met familieleden en bezoekers. Wij vinden het zeer belangrijk dat men graag op bezoek komt en zich betrokken en gewaardeerd voelt. Wij willen dat men zijn familielid met een gerust hart aan onze zorgen kan toevertrouwen en streven ernaar open te staan voor vragen en opmerkingen. Onze activiteiten zijn in belangrijke mate erop gericht contacten tussen onze bewoner en diens familie te versterken. 

In WZC Heuvelheem willen wij een goede samenwerking gebaseerd op collegialiteit, eerlijkheid en respect. Wij vinden open communicatie in twee richtingen zeer belangrijk. 

Vanuit een bezorgdheid voor elkaar geven wij elkaar de nodige feedback en creëren zo samen een soepele, aangename werksfeer waarin iedere - al dan niet bezoldigde medewerker - zich kan ontplooien. Het kwaliteitsdenken wordt ondersteund door bijscholing.

We streven naar een efficiënte samenwerking met andere organisaties, netwerken en externe hulpverleners om onze doelstellingen te verwezenlijken.

Naar top