Statuten van de GROT

Artikel 1 

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Tessenderlo (GROT)  is een gemeenschappelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en Derde Wereldproblematiek.

Artikel 2

De GROT heeft tot doel:
a. coördinatie tussen verenigingen die werken rond ontwikkelingssamenwerking;
b. een permanent bewustmakings- en sensibiliseringbeleid voeren naar:
- overheid
- bevolking
- scholengemeenschappen
- naar eigen leden, door coördinatie te bevorderen
c. samen met het gemeentebestuur een beleidsvisie ontwikkelen inzake ontwikkelingssamenwerking en Derde Wereldproblematiek;
d. dit beleid helpen uitvoeren. De GROT bepaalt vrij, maar in de geest van positieve ingesteldheid, de mate van zijn medewerking aan de uitvoering van dit beleid;
e. steunen en deelnemen aan activiteiten, opgezet door andere groepen of verenigingen rond de Derde Wereld, binnen de gemeente.

Artikel 3

De GROT oefent meer bepaald volgende bevoegdheden uit:
a. het College van Burgemeester en Schepenen adviseren in het opmaken en uitvoeren van het gemeentebeleid in verband met ontwikkelingssamenwerking en Derde Wereld;
b. moties opstellen en deze ondermeer richten aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de gemeenteraad;
c. onafhankelijk van elke instantie, eigen standpunten bepalen in verband met ontwikkelingssamenwerking en Derde Wereldproblematiek, en deze kenbaar maken door eigen voorlichtingsinitiatieven eigen publicaties alsook langs de beschikbare media;
d. een inspraakorgaan zijn voor de bevolking in verband met plaatselijke projecten inzake ontwikkelingssamenwerking;
e. waken over de verdeling van de gelden door de gemeente ter beschikking gesteld ter ondersteuning van de plaatselijke werking en de projectondersteuning;
f. vrij beslissen over de werkingsgelden en dit binnen de perken van de hem verleende begrotingskredieten en van de hem eigen financiële middelen;
g. streven naar het besteden van 0,7 % van de gewone werkingsuitgaven van de gemeente aan ontwikkelingssamenwerking.

Artikel 4

De GROT is samengesteld uit:
a. de schepen voor ontwikkelingssamenwerking;
b. de gemeentelijke ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking;
c. één afgevaardigde van ieder der verschillende organisaties die in Tessenderlo een werking hebben rond ontwikkelingssamenwerking  en de visie van de GROT onderschrijven;
d. de raad beslist altijd over de toetreding van de leden; persoonlijk geïnteresseerden worden lid zonder stemrecht.

Artikel 5

Onder de leden van de raad, bedoeld onder artikel 3, worden een voorzitter, een ondervoorzitter en een schatbewaarder gekozen voor drie jaar. Het secretariaat wordt waargenomen door de gemeentelijke ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking. Deze ambtenaar is niet stemgerechtigd. Samen met de schepen voor ontwikkelingssamenwerking vormen zij het Dagelijks Bestuur.

Artikel 6

De voorzitter heeft als opdracht:
a. leiden van de driemaandelijkse vergaderingen;
b. contactpersoon tussen de GROT en schepen voor ontwikkelingssamenwerking tenzij anders wordt beslist;
c. de beslissingen van de raad uit te voeren.

De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

De secretaris heeft als opdracht:
a. verzorgen van verslagen en informatie;
b. briefwisseling – dossiers ter inzage;
c. lokalen afspreken en vastleggen;
d. opstellen uitnodigingen – persberichten activiteiten.

De schatbewaarder heeft als opdracht:
a. bijhouden rekeningen;
b. werkingskosten jaarlijks evalueren;
c. opstellen van een jaarlijks verslag in verband met de besteding van de subsidies;
d. kas houden bij activiteiten.

Artikel 7

Indien het nodig blijkt, kunnen er binnen de raad en door de raad tijdelijke werkgroepen worden opgericht. Ook personen die geen lid zijn van de raad kunnen, op verzoek van deze, deel uitmaken van de werkgroepen. De raad beslist over de oprichting en de afschaffing van deze werkgroepen. De werkgroepen brengen verslag uit van hun werkzaamheden op de vergaderingen.

Artikel 8

a. Bij het nemen van beslissingen binnen de raad zal men streven naar een consensus. Komt men tot geen consensus dan zullen de beslissingen van de raad genomen worden door tweederde meerderheid van stemmen van de stemgerechtigde leden. In geval van advies aan de gemeenteraad worden ook de eventuele minderheidsstandpunten meegedeeld.
b. De vergaderingen van de GROT worden samengeroepen door het Dagelijks Bestuur of op verzoek van éénderde van de stemgerechtigde leden.
c. Alle verslagen van de vergaderingen worden gezonden aan de leden van de GROT en aan het College van Burgemeester en Schepenen. De verslagen liggen tevens ter inzage op het secretariaat.
d. De uitnodigingen tot de vergadering van de GROT en de agenda moeten minstens één week voor de vergaderingen aan alle leden rondgestuurd zijn.

Artikel 9

Het contactadres alsook het correspondentieadres is op het gemeentehuis, dienst voor ontwikkelingssamenwerking secretariaat.

Artikel 10

Deze statuten kunnen herzien worden binnen de GROT en ter goedkeuring worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraad. Wijzigingen aan deze statuten kan enkel met een 2/3 meerderheid van de stemgerechtigde leden van de GROT en mits uitdrukkelijke vermelding op de agenda.

Naar top