Elektronische vreemdelingenkaart

Maak een afspraak om je EVK aan te vragen

Maak een afspraak om je EVK af te halen

Niet-Belgen waarvan de procedure tot inschrijving afgerond is, kunnen een verblijfskaart bekomen na instructies van dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.

Welke verblijfskaart je krijgt en hoe lang deze geldig zal zijn, is afhankelijk van je verblijfsprocedure.

De kaart heeft het handige formaat van een bankkaart en is uitgerust met een microchip en de daarbij horende persoonlijke geheime codes. Daardoor is deze e-kaart niet alleen een verblijfsdocument maar ook een erg praktisch instrument:

 • elektronische identificatie bijvoorbeeld bij toegangscontroles;
 • authentificatie op het internet, zodat je onder meer veiliger kunt chatten;
 • mogelijkheid om een elektronische handtekening te plaatsen die dezelfde juridische waarde heeft als een gewone handtekening.

De elektronische vreemdelingenkaart is geen identiteitskaart. Zowel EU- als niet EU-onderdanen moeten altijd in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart/geldig nationaal paspoort van hun land van oorsprong.

Vanaf 2014 startte men met het uitreiken van biometrische verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (niet EU-landen) met uitsluiting van de gezinsleden van een burger van de Europese Unie.

Met de nieuwe biometrische paspoorten voor Belgen en biometrische verblijfstitels voor niet-Europeanen wordt er voldaan aan de Europese verordening nr 2252/2004 van de Raad van de Europese Unie van 13 december 2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten.

De biometrie bestaat uit drie pijlers:

 • het nemen van de vingerafdrukken;
 • de registratie van de handtekening geschreven op een elektronische PAD;
 • het scannen van de foto volgens internationale normen.

De pasfoto's voor de biometrische verblijfstitels moeten voldoen aan nieuwe normen (ICAO: International Civil Aviation Organization). Er zijn enkele belangrijke aandachtspunten:

 • neutrale gezichtsuitdrukking: niet (glim)lachen, niet fronsen, geen tanden zichtbaar, mond gesloten;
 • hoofd en schouders recht voor objectief;
 • gezicht volledig vrij;
 • ogen goed zichtbaar, geen weerkaatsing, geen getinte glazen, montuur niet langs de ooglijn.

Inhoud

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Deze elektronische identiteitskaart geldt vanaf de leeftijd van 12 jaar. Wanneer een niet-Belgisch kind, jonger dan 12 jaar, ingeschreven is in de registers en recht heeft op een verblijf in België, kan het een elektronisch identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind aanvragen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn 14 types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische K kaart (vroeger C kaart): verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische L kaart (vroeger D kaart): verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezetene
 • elektronische EU kaart (vroeger E kaart): verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische EU+ kaart (vroeger E+ kaart): verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische I kaart: verblijfskaart voor ‘Intra-Corporate Transferees’
 • elektronische J kaart: verblijfskaart voor mobiele ‘Intra-Corporate Transferees’ in het kader van lange termijn mobiliteit
 • elektronische M kaart: verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord
 • elektronische M kaart met vermelding duurzaam verblijf: duurzame verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord
 • elektronische N kaart: kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

 • U kunt uw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij uw gemeentebestuur.
 • Een drietal weken na de aanvraag zult u de pin- en pukcode ontvangen waarna u de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen. Neem de codes mee om uw kaart te activeren.

Wat meebrengen

 • uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
 • bij de activering van de kaart: de brief met uw pincode en pukcode

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.
Naar top