Heb je een milieuvergunning nodig?

Als je een bedrijf wil starten, moet je nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt. Dat hangt af van het feit of je bedrijf hoort in klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).

Een bedrijf in klasse 1 of 2 heeft een milieuvergunning nodig.

Een bedrijf in klasse 3 heeft alleen meldingsplicht.

De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van je bedrijf voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

  • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit
  • Klasse 2 is de minder hinderlijke activiteit.
  • Klasse 3 is de minst hinderlijke activiteit.

Een vergunning is een geheel of een gedeelte van een schriftelijk besluit afgeleverd als machtiging om een inrichting te exploiteren, op naam van een exploitant en voor een welbepaalde locatie en onder welbepaalde voorwaarden.

In de vergunning wordt verwezen naar de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden vermeld in VLAREM II, eventueel aangevuld met bijzondere voorwaarden specifiek van toepassing voor die bepaalde inrichting.

Het niet-naleven van de voorwaarden kan leiden tot een schorsing of opheffing van de vergunning.

Voorwaarden

Voor klasse 1 en 2 heb je een milieuvergunning nodig.

Voor klasse 3 heb je alleen meldingsplicht.

 

 

Hoe aanvragen

Ga eerst zelf na in welke klasse je bedrijf hoort op basis van de meest recente lijst van het VLAREM 1. Deze kan je vinden op https://nnavigator.emis.vito.be.

Afhankelijk van deze klasse, heb je een andere milieuvergunning nodig.

  • Hoort je bedrijf in klasse 1?
    Vraag dan een milieuvergunning aan bij de Deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4,5 maanden.

  • Hoort je bedrijf in klasse 2?
    Vraag dan een milieuvergunning aan bij het college van burgemeester en schepenen. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden.
  • Hoort je bedrijf in klasse 3? Dan ben je enkel verplicht om dit te melden. Een modelformulier voor de melding van een klasse 3-bedrijf kan je krijgen bij de Milieudienst.

Meer info

Tijdelijke inrichtingen

In de indelingslijst is aangegeven (met een “T”) voor welke inrichtingen of activiteiten een tijdelijke vergunning kan bekomen worden. Bij dergelijke inrichtingen wordt er verondersteld dat de impact op het leefmilieu niet van blijvende aard is.

Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de inrichting al dan niet verbonden is aan een bouwwerf. Indien dit het geval is, kan de duur van de vergunning maximaal één jaar bedragen. In de andere gevallen bedraagt de vergunning maximaal drie maanden.

Een vergunning voor een tijdelijke inrichting kan éénmaal verlengd worden, waarbij de termijn van de verlenging maximaal de oorspronkelijke vergunningstermijn kan bedragen.

Belangrijk is wel dat een vergunning voor een tijdelijke inrichting steeds door het college van burgemeester en schepenen afgeleverd wordt en dat er een verkorte procedure van toepassing is. Er is ook geen openbaar onderzoek vereist.

Koppeling milieu- en bouwvergunning

De bouwvergunning wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet is verleend of de melding niet is gebeurd. Dit is ook het geval in de omgekeerde richting: de milieuvergunning wordt geschorst zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In geval van definitieve weigering vervalt de milieuvergunning of de bouwvergunning van rechtswege.

Bezwaar aantekenen tegen een aanvraag tot milieuvergunning

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek (30 dagen), waaraan een aanvraag voor klasse 1- of klasse 2-inrichtingen wordt onderworpen, kan iedereen die vreest hinder of overlast  te zullen ondervinden door de exploitatie van de inrichting, schriftelijk of mondeling bezwaar indienen.

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 34
e-mail
milieu@tessenderlo.be
Vandaag gesloten

Maak hier je afspraak