Compensatieplicht bij ontbossing

Wanneer een bos gekapt wordt of er terreinwerken gebeuren om aan de grond een andere bestemming of gebruik te geven (voor bijvoorbeel het bouwen van een woning, tuinaanleg, bedrijf, landbouw,…) is er een stedenbouwkundige vergunning nodig. Hierbij wordt als voorwaarde opgelegd dat het ontboste deel gecompenseerd moet worden.

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de compensatieplicht te voldoen:

  • Je kunt zorgen voor de aanplanting van een even groot of zelfs groter bos op een andere plek.
  • Je kunt ook een bosbehoudsbijdrage storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.

Voorwaarden

De oppervlakte bos die aangeplant moet worden en de som geld die betaald moet worden hangt niet alleen af van de grootte van het gekapte bos, maar ook van de soorten die erin voorkwamen. Niet elk bos heeft immers dezelfde ecologische waarde.

Hoe aanvragen

Bij je aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing, moet je al een compensatievoorstel voegen.

Je kunt dit doen aan de hand van het formulier 'compensatiemaatregelen bij ontbossing'. Je vindt dat formulier op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

De aanvraag wordt door de vergunningverlenende overheid doorgestuurd naar de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos voor advies en goedkeuring. Pas wanneer het compensatievoorstel goedgekeurd wordt, kan de stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing worden verleend.