Overzicht ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) Tessenderlo

RUP Kolmenproject

RUP_71057_214_00015_00021 - BG

http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/97ba2600-0159-4215-a75d-4a90e5bf9d6d

RUP Kolmenveld

RUP_71057_214_00015_00022 - BG

http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/3c839f3a-3b95-4092-9cb0-fbe4cd8046dd

Engsbergen - omgeving Lindenstraat

RUP_71057_214_00020_00005 - BG

http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/def34f46-dff8-4bc1-8d95-1a17d2456f76

RUP Schoot

RUP_71057_214_00030_00003 - BG

http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/692dc33f-71a9-4ca6-9f2a-05ef4537f672

 

RUP Konijnsberg Hulst

RUP_71057_214_00040_00021 - BG

http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/60ffa64f-90aa-4ccc-ac43-aa03396b612a

 

RUP Diesterstraat - Heilig-Hartlaan

RUP_71057_214_00050_00006 - BG

http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/dbcd2d21-3148-4300-a7e5-fef4724684c0

 

RUP Heilig-Hartlaan – Stationsstraat

RUP_71057_214_00050_00051 - BG

http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/52581eb6-e644-4698-a308-eb4fb88a6989

 

RUP Gerhagen

RUP_71057_214_00060_00007 - BG

http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/651e5844-122e-416b-8963-c1644ceedf5e

 

RUP zonevreemde recreatie

RUP_71057_214_00070_00002 - BG

http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/0c67b8a9-ce25-4a84-bcfe-256516f9287a

 

RUP Begijnenwinning

RUP_71057_214_00010_00081 - DV

http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/4cb4ce00-47b4-4a28-9779-46b1046039d9