Openbaar onderzoek bodemsaneringsproject Grote Laak deeltraject 2

Gepubliceerd op woensdag 31 aug 2022 om 13:00
Vanaf 2 september loopt een openbaar onderzoek “Tweede Gefaseerd Bodemsaneringsproject; Grote Laak deeltraject 2".

Openbaar onderzoek

OVAM heeft het “Tweede Gefaseerd Bodemsaneringsproject; Grote Laak deeltraject 2: Monding Dode Beek tot Nieuwe Baan, 3980 Tessenderlo, 2430 Laakdal” volledig en ontvankelijk verklaard.

Over dit bodemsaneringsproject wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 2 september tot en met 2 oktober.

Tijdens deze periode ligt het bodemsaneringsproject ter inzage bij de Milieudienst van Tessenderlo. Wil je het dossier inkijken? Maak dan een afspraak via 013 66 17 15.

Dossier digitaal raadplegen

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan iedereen schriftelijke bezwaren of opmerkingen indienen bij de gemeente, per brief of via mail naar milieu@tessenderlo.be.

Omschrijving bodemverontreiniging

Uit bodemonderzoeken is gebleken dat er een bodemverontreiniging aanwezig is ter hoogte van de waterloop “Grote Laak” over een lengte van 19 kilometer. Door de vroegere industriële lozingen met zouten en zware metalen is de waterbodem van de waterloop verontreinigd. In het grondwater werd ook een verhoogd zoutgehalte vastgesteld.

Door overstromingen en slibruimingen, waarbij het slib op de oever werd achtergelaten, heeft de verontreiniging zich in de omgeving van de waterloop verspreid. Niet alleen het slib, maar dus ook de oevers en het overstromingsgebied zijn verontreinigd.

Gezien de lengte van de waterloop en de omvang van het saneringsproject wordt de sanering gefaseerd uitgevoerd, waarbij verschillende deeltrajecten achtereenvolgens worden aangepakt. Voor elk deeltraject wordt een apart bodemsaneringsproject opgesteld.

Nu werd dus een bodemsaneringsproject ingediend voor het tweede traject, van de monding van de Dode Beek in de Laak in Tessenderlo, tot de Nieuwe Baan in Laakdal.

Deze saneringswerken starten in 2023.

Wat houden de geplande bodemsaneringswerken precies in?

De verontreinigde waterbodem (sediment + onderliggende bodem) wordt geruimd en naar een tijdelijke ontwateringszone gebracht, tot het slib “steekvast” is. Zodra het materiaal voldoende ontwaterd is, wordt het afgevoerd en gestort op de saneringsberging “Kepkensberg” van Tessenderlo Group nv in Ham. Na de sanering wordt de waterloop hersteld, met, waar mogelijk, een meer natuurlijke helling van de oever.

Stroomafwaarts wordt een permanente slibvang geïnstalleerd. Dit is een plaatselijke verbreding van de beek waar resterende verontreinigde slibdeeltjes bezinken. Dit maakt een beter beheer van de waterloop mogelijk in de toekomst.

De verontreinigde oevers worden ontgraven. De grond wordt afgevoerd en gestort op de saneringsberging “Kepkensberg” van Tessenderlo Group nv. De ontgraven zones worden terug aangevuld met propere grond.

Op basis van een kosten-baten analyse worden in sommige zones de oevers niet afgegraven. Daar worden dan passieve technieken toegepast om het risico weg te nemen, bijvoorbeeld het behouden van de vegetatie (fytostabilisatie), in combinatie met gebruiksadviezen.

De duur van de saneringswerken van dit deelgebied wordt geraamd op  één jaar. De zoutverontreiniging zal gedurende vijf jaar opgevolgd worden met staalnames van het grondwater langsheen de Grote Laak.

Tijdens de sanering wordt getracht om de hinder voor de eigenaars, gebruikers en omwonenden tot een minimum te herleiden. Beperkte (geluids)hinder door (tijdelijk) zwaar transport tussen de saneringszones, de ontwateringszones en de saneringsberging kan niet worden vermeden.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij het team Klantenbeheer van OVAM:

Gelieve het dossiernummer 21000 te vermelden als je contact opneemt met OVAM.

Thema's

Naar top