naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Publieke inspraak nieuw uitvoeringsplan afvalstoffen (MER)

18 oktober ’21 (ma)
Momenteel werkt OVAM aan een nieuw uitvoeringsplan voor afvalstoffen met aandacht voor de planning van maatregelen rond preventie, selectieve inzameling en eindverwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2028.

Uitvoeringsplan

Een uitvoeringsplan is een van de planningsinstrumenten van de Vlaamse regering in het materialenbeleid. Het is een beleidsvoorbereidend en -ondersteunend instrument dat kadert in het Vlaamse materialenbeleid en beantwoordt aan de Europese regelgeving (zoals de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen).

Het plan en de bijhorende opmaakprocedure hebben hun juridische basis in het Vlaamse Materialendecreet (art. 17 en 18). Het plan geldt voor alle administratieve overheden van het Vlaamse Gewest die zijn belast met taken van openbaar nut op het gebied van milieubeleid: provincies, intergemeentelijke verenigingen, gemeenten en publiek-en privaatrechtelijke instellingen. Het is het kader waarbinnen alle betrokken partijen de opgelegde taken uit het Materialendecreet uitvoeren.

Effect op mens en milieu

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

Je kunt van 18 oktober tot en met 16 november 2021 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

Je kunt de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Raadpleeg het document via:

Tot en met 16 november 2021 kunnen opmerkingen bezorgd worden:

  • Online via een digitaal inspraakformulier;
  • persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Omgeving, Team MER, Plan-MER 0276, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL;
  • via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0276’ in de titel);
  • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis.

Meer informatie over milieueffectrapportage vind je hier of telefonisch via het gratis nummer 1700.

Nieuwsoverzicht