Masterplan Tessenderlo-Centrum: wat is er nu van?

Gepubliceerd op woensdag 27 mrt 2024 om 20:00
Looi is Aan Zet! De gemeenteraad keurde in december het eindrapport van het masterplan Tessenderlo-Centrum definitief goed. Wat betekent dit voor Tessenderlo en waarom willen we werken met een masterplan voor het centrum?

Het bestuur wil met dit masterplan ervoor zorgen dat er in de kern van Tessenderlo kwalitatieve ruimtelijke projecten worden ontwikkeld.
Er is nood aan versterking en verdichting in onze dorpskern waarbij verschillende strategische plekken worden verbeterd, versterkt en ontwikkeld om ze aantrekkelijker te maken voor bewoners, bezoekers en investeerders.
We streven hier naar omdat we duurzame groei willen bevorderen, het verder aansnijden van de open ruimte willen vermijden, de efficiëntie van infrastructuur en openbare diensten willen vergroten en omdat we een levendig en leefbaar centrum willen creëren. 
Dit is hét moment om het centrum van Tessenderlo klaar te maken voor de 21e eeuw.

Op basis van onderzoek en na bevraging van burgers van Tessenderlo, maakten we een masterplan op maat van en over de toekomst van onze dorpskern.

Wat zijn de resultaten van de bevraging?

Het bestuur organiseerde een bevraging met een aantal stellingen voor elk gebied.
In totaal namen 165 inwoners de tijd om de bevraging in te vullen. De grootste groep (53%) van de deelnemers is tussen 41 en 60 jaar. 44% woont al in het centrum, 39% heeft schoolgaande kinderen en 59% maakt deel uit van een huishouden van meer dan 2 personen.

Hieronder vind je een samenvatting. De volledige resultaten van de bevraging kan je hier (link) nalezen

Omgeving Vismarkt

In het masterplan werd voorgesteld om de Vismarkt anders in te richten, met ongeveer even veel parkeerplaatsen maar met meer groen en een wandelzone. Dit wordt positief onthaald.  Er was wel wat vrees voor het verdwijnen van parkeerplaatsen, maar dit is onterecht.

Is de Vismarkt een geschikt evenementenplein? De meningen zijn hierover erg verdeeld. Een aantal deelnemers zou de evenementen toch liever op het marktplein willen omwille van de aanwezige horeca.

Omgeving Rodeheide-Groenstraat

In het masterplan werd voorgesteld om het binnengebied van deze zone beter toegankelijk te maken vanaf de Vismarkt en hieraan een nieuwe ontwikkeling te koppelen. Verder wordt er voorgesteld om een groot deel van de groene open ruimte van dit bouwblok groen en open te houden.

Deelnemers maken zich zorgen over de privacy van de woningen aan Rodeheide door nieuwe ontwikkelingen. Op de voorziene ondergrondse parking kwamen zowel positieve als negatieve reacties.
Het voorzien van groen wordt over het algemeen goed onthaald. Wel is er de kritiek op de grote oppervlakte aan groenruimte en het feit dat dit vandaag eigenlijk percelen met bouwmogelijkheden zijn.  Men vraagt te onderzoeken of hier toch een deel ontwikkeld kan worden.

Omgeving Kerkstraat

Er werd een open groene ruimte voor ontmoeting en spel voorgesteld met een verbinding tussen de Kerkstraat en Steendriesen. Dit wordt goed onthaald. Er zijn positieve reacties op de schoolstraat en een fietsvriendelijker centrum.

Een groene omgeving rond de Oude Dekenij werd voorgesteld. Uit de bevraging blijkt dat het openstellen van de Pastorijtuin een fijne ingreep zou zijn. Ook een nieuwe functie voor de Dekenij wordt aangegeven als gewenst. Daarnaast wordt er gevreesd voor het verdwijnen van parkeerplaatsen en wil men dat de scholen goed toegankelijk blijven voor voetgangers en fietsers.

Omgeving Kolmen-Neerstraat

Een ruime en veilige doorsteek voor fietsers en voetgangers tussen de Markt en Kolmen, zoals voorgesteld, wordt erg positief onthaald. Men zou deze doorsteek al sneller gerealiseerd willen zien.

Het masterplan voorzag om de rand van het bouwblok niet volledig vol te bouwen maar ruimte te laten voor nieuwe doorsteken en open ruimtes. Ook dit kreeg overwegend positieve reacties.

Omgeving Campus Max

In de bevraging werd zeer positief gereageerd op het nieuwe park langs de Heilig-Hartlaan met ruimte voor sport, recreatie, rust en natuur.

Is de uitstraling van de huidige schoolgebouwen belangrijk? Hierover zijn de meningen verdeeld. Er werden suggesties gegeven rond de herbestemming van deze gebouwen: ruimte voor kunstenaars, cultuur, pop-up intitiatieven…

De volledige resultaten van de bevraging kan je hier nalezen.

Wat staat er in het masterplan Centrum?

Centrum

In het masterplan ontwikkelden we een visie over verschillende thema's: woonbehoefte, bebouwing, open ruimte, mobiliteit en voorzieningen. Op die manier formuleren we ambities voor het kerngebied. Dit vormt  het kader waarbinnen de verschillende deelgebieden werden onderzocht en ontwikkeld zullen worden. Zo zorgen we ervoor dat niet elk gebied binnen het centrum op zich staat, maar dat ze samen een sterker centrum vormen.

Lees hier (link) het masterplan: download de volledige versie of per deelgebied

Deelgebieden

Door de ontwikkeling van de verschillende deelgebieden, in combinatie met een aantal nabij gelegen projectzones, kan er een netwerk van groene plekken en verbindingen ontstaan. Bebouwing en open ruimte gaan hand in hand. Elke ontwikkeling zal gekoppeld worden aan een meerwaarde voor de kern als geheel, in de vorm van open ruimte, een zachte doorsteek, een specifieke functie, een parkeeroplossing, …

Dit zijn de verschillende deelgebieden:

  1. Het gebied tussen Neerstraat-Kolmen
  2. Omgeving Kerkstraat
  3. Omgeving Vismarkt
  4. Het gebied Rodeheide-Hemelrijk
  5. Campus Max Heilig-Hartlaan

Lees hier (link) het masterplan: download de volledige versie of per deelgebied

In het document vind je naast tekst ook ontwerpend onderzoek en afbeeldingen van de toekomstvisie.

Thema's

Naar top