Lokaal Cliënt Overleg (LCO)/ Multidisciplinair zorgoverleg (MDO)

Het LCO of een multidisciplinair zorgoverleg zijn overlegvormen tussen een cliënt en diens hulpverleners. De cliënt en de hulpverleners die bij de situatie betrokken zijn, komen op die
manier tot duidelijke afspraken. Een neutrale coördinator, die niet betrokken is bij de hulpverlening aan de cliënt, organiseert het overleg. Deze persoon leidt het gesprek in goede banen.
Als er binnen een bepaalde hulpverleningssituatie verschillende hulpverleners betrokken worden op verschillende levensdomeinen, is het soms goed dat zij samen met de cliënt en met elkaar
overleggen om de geboden hulp beter op elkaar en op de situatie af te stemmen. Dit kan door een lokaal cliëntoverleg aan te vragen.
Als een persoon, al dan niet tijdelijk, zorgbehoevend wordt, kan deze beroep doen op verschillende hulpverleners uit de thuiszorg. Voor een goede samenwerking tussen deze hulpverleners, maar ook met de cliënt en zijn familie, is het soms aangewezen om onderling afspraken te maken. Dit kan door een multidisciplinair zorgoverleg aan te vragen.

Sarah Reijnders, maatschappelijk assistente - 013 67 95 92 - sarah.reijnders@tessenderlo.be

Naar top