Kennisgeving zevende mestactieplan (MAP 7)

 1. Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen, bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor. Dit plan wordt opgesteld in overeenstemming met de Nitraatrichtlijn en heeft tot doel de nutriëntenverliezen uit de land- en tuinbouwsector te verminderen. Op deze manier wil Vlaanderen de waterkwaliteit verbeteren en deze in lijn brengen met de Europese doelstellingen, vastgelegd in de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn. Dit alles gebeurt binnen de gestelde termijnen en bepalingen van deze richtlijnen, en voor zover landbouw daar verantwoordelijk voor is.

Om de mogelijke effecten van MAP 7 op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgemaakt. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. De kennisgevingsnota die al eerder ter inzage gelegd werd, is aangepast op basis van het landbouwakkoord dat  in februari 2024 werd gesloten tussen de Vlaamse regering en een aantal landbouworganisaties.

Hoe verloopt de inspraakprocedure?

Je kan van 5 juli tot en met 2 september 2024 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan aangeven welke aanvullende milieueffecten volgens jou onderzocht moeten worden en op welke manier dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven. De inspraakelementen die ingediend werden tijdens de vorige inspraakperiode (vanaf 14 juni 2023) vervallen wel door herstart van de procedure en dienen opnieuw of aangepast ingediend te worden.

Hoe kan je de nota inkijken?

De nota kan tijdens deze periode geraadpleegd worden via volgende kanalen:

Hoe kan je jouw opmerkingen bezorgen?

Tot en met 2 september 2024 kunnen opmerkingen bezorgd worden:

 • via mail naar mer@vlaanderen.be
 • persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Omgevingseffecten/Milieueffectrapportage
  Plan-MER MAP 7 (PL0316)
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel

Meer informatie over milieueffectrapportage krijg je via https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

Downloads

Naar top