Kennisgeving plan-MER mestactieplan 7

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen verlies van voedingsstoffen bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor in uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Van 14 juni tot en met 12 augustus kan je als burger de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

Nutriëntenverliezen

Vlaanderen wil met MAP 7 de nodige maatregelen nemen om de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te reduceren en op die manier de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelen zoals voorzien in de Europese wetgeving (Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn). De ambitie is om dit ook binnen de timing en bepalingen van deze richtlijnen te doen.

Kennisgevingsnota

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Opmerkingen

Je kan van 14 juni tot en met 12 augustus 2023 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan aangeven welke aanvullende milieueffecten volgens jou onderzocht moeten worden en op welke manier dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven.

De nota kan tijdens deze periode geraadpleegd worden via volgende kanalen:

  • via de website van de gemeente (zie downloads);
  • inkijken op het gemeentehuis;
  • bij het Team Omgevingseffecten in Brussel.

Tot en met 12 augustus kunnen opmerkingen bezorgd worden:

Departement Omgeving

Team Omgevingseffecten

Milieueffectrapportage

Plan-MER MAP 7 (PL0301)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Meer informatie?

Meer informatie over milieueffectrapportage vind je via deze link of telefonisch via het gratis nummer 1700.

Downloads

Naar top