Inventarisatie van bermen en bomen

Terreinopnames vanaf mei: laat het gras staan

De gemeente telt heel wat straatbomen en bermen op haar grondgebied. Deze groene punten en lijnen hebben hun waarde voor natuur én mens. Om deze waarden niet verloren te laten gaan en het groen verder te versterken, dringt een inventarisatie en de opmaak van een beleidsvisie en beheerplanning zich op. Op termijn werkt dit ook kostenbesparend.

In mei is het studiebureau Antea Group gestart met de inventarisaties van zowel de bermen als de gemeentelijke bomen. Het maaien van bermen is niet toegelaten. Laat de bloemen en grassen bloeien. Kom je een terreinwerker tegen? Laat hem ongestoord verder werken. Heb je een vraag? Dan kun je terecht bij de groendienst op 013/35 33 80 of groendienst@tessenderlo.be.

Bermbeheerplan

Sinds 27 juni 1984 is het Bermbesluit van kracht. De doelstelling is de ‘natuur’ in de bermen te behouden. Het beheer moet dus afgestemd worden op de aanwezige natuurwaarden, maar rekening houdende met andere aspecten als de verkeersveiligheid, het beheersen van waterhuishouding en het voorkomen van wateroverlast.

Het bermbesluit legt een aantal voorwaarden op aan de beheerder. Zo is het gebruik van biociden verboden, en mogen de bermen niet voor 15 juni gemaaid worden, met een eventuele tweede maaibeurt na 15 september. Het maaisel dient binnen de 10 dagen na het maaien te worden afgevoerd. Op die manier kunnen zaden van bloemen zich verspreiden, en wordt vervilting van de grasmat tegengegaan met meer plantenrijkdom tot gevolg.

De opmaak van het bermbeheerplan heeft als voordeel dat het kan worden afgestemd op de aanwezige en potentiële natuurwaarden, en het bovendien kostenbesparend kan zijn met een vermindering van het groenafval.

De terreinopnames dienen om een beeld te krijgen van de (potentiële) waarde van de bermen. Uit de resultaten hiervan wordt een praktisch en bruikbaar maaischema opgesteld voor de verschillende bermtypes, rekening houdende met het ecologische aspect en de randvoorwaarden. Een aangepast maaibeheer zal resulteren in bloemrijke bermen die alleen maar voordelen geven.

Bomenplan

De komende weken en maanden wordt een inventaris gemaakt van alle gemeentelijke bomen die langs de straten en op pleinen staan. Ook de houtkanten komen aan de beurt. Het is de eerste fase in de opmaak van een bomenbeleidsplan die een praktische vertaling zal krijgen in een bomenbeheerplan.

Met de opmaak van een bomenplan willen wij een planmatige en duurzame weg uitstippelen voor het behoud, herstel en uitbreiding van ons gemeentelijk bomenpatrimonium. Dit plan zal dienen bij de heraanleg van wegen, bij snoei- en velwerken, bij het zoeken naar nieuwe ruimte voor bomen, bij budgetplanning,…

Naar top