Hoe kan ik kredieten verschuiven?

Een verbintenis mag alleen worden aangegaan als de financiële gevolgen ervan tijdens de periode van het meerjarenplan passen binnen de ramingen van het meerjarenplan én als de financiële gevolgen voor het lopende boekjaar passen binnen de limitatieve kredieten voor dat boekjaar in het meerjarenplan van het betrokken bestuur (stad en OCMW afzonderlijk).

Concreet zijn de kredieten per bestuur beperkt op het niveau van:

 • totaal van de exploitatie-uitgaven;
 • totaal van de investeringsuitgaven;
 • totaal van de uitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel;
 • totaal van de ontvangsten voor de leningen en de leasings.

Interne regels

Voor de goede werking is het echter noodzakelijk om bijkomend intern regels vast te leggen voor kredietaanpassingen binnen de wettelijk opgelegde limieten.

 • Kredietverschuivingen voor exploitatie/investering binnen de eigen dienst zonder beleidsimpact
  • Akkoord van afdelingshoofd

 • Kredietverschuivingen voor exploitatie/investering over diensten heen zonder beleidsimpact
  • Akkoord van beide afdelingshoofden

 • Kredietverschuiving voor exploitatie/investering binnen de eigen dienst/over de diensten heen met beleidsimpact
  • Akkoord van (beide) afdelingshoofd(en)
  • Akkoord van CBS/VB/DirCom

 • Nieuwe acties
  • Akkoord van CBS/VB/DirCom

 • Kredietaanpassingen voor toelagen (exploitatie en investering)
  • Akkoord van CBS/VB/DirCom

De gewenste kredietverschuivingen dienen per mail aangevraagd te worden aan de financiële dienst (financien@tessenderlo.be) en dienen de volgende gegevens te bevatten:

Oorspronkelijke actieAC000000
Oorspronkelijke ramingMJP000000
Wijziging oorspronkelijke raming+ of - €
Nieuwe actieAC000000 / nog op te maken
Nieuwe ramingMJP000000 / nog op te maken
Wijziging nieuwe raming+ of - €
Motivering 
Akkoord diensthoofd(en)Mail met akkoord volstaat

De Financiële dienst zal deze kredietverschuiving vervolgens uitvoeren of indien nodig voorleggen aan het CBS, VB of directiecomité.

Of een kredietverschuiving al dan niet beleidsimpact heeft wordt door de financieel directeur of het diensthoofd van de Financiële dienst beoordeeld.  Bij twijfel wordt de aanpassing voorgelegd aan het bestuur.

Alle kredietaanpassingen die het totaal van de exploitatie/investeringsuitgaven overschrijden, betreffen aanpassingen van het meerjarenplan die, vooraleer ze uitvoerbaar zijn, goedgekeurd moeten worden door de raad volgens de wettelijk voorgeschreven regels.

Naar top