Het bomenplan als kompas voor een doordacht bomenbeleid en -beheer

Onlangs keurde de gemeenteraad het bomenplan goed. Dit is een kwaliteitsplan voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het bomenbestand in Tessenderlo. Naast de gemeentelijke bomen en het openbaar domein, is er ook aandacht voor private bomen. Het biedt enerzijds informatie en richtlijnen voor bescherming en onderhoud van het huidige bomenbestand en anderzijds voor aanleg en aanplant van nieuwe bomen.

Lokaal Energie- en Klimaatpact

Het bomenplan kadert in de uitdagingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact waarbij er tegen 2030 één extra boom voor elke inwoner wordt vooropgesteld. Zo engageren we ons voor ons eigen welzijn en dat van de toekomstige generaties. Door in te zetten op bomen zetten we in op verkoeling, betere wateropvang, het behoud van biodiversiteit, meer rust in het hoofd,…

Bomen vervullen verschillende ecosysteemdiensten: goederen en diensten voor mens, leefmilieu en klimaat op drie verschillende vlakken (producten, regulerende processen en cultuur). Door het leveren van al deze diensten zijn bomen van onschatbare waarde in woon-, werk- en leefomgeving.

Het bomenplan is opgebouwd uit vier delen

1. Inventarisatie

Een inventarisatie van alle straat-, laan- en pleinbomen binnen het openbaar domein. Iets meer dan 6.000 bomen werden visueel beoordeeld op uiterlijke kenmerken zoals conditie, onderhoudstoestand, leeftijdsklasse, boomspiegel,…. Een analyse van deze gegevens vormt de basis voor het beleids- en beheerplan.

2. Beleid

Een beleidsplan met een ambitieniveau, doelstellingen en concrete voorstellen naar gewenste bomenstructuur op vlak van behoud en uitbreiding.

Enkele voorname streefdoelen van de gemeente zijn:

  • maximaal behoud van de huidige bomenstructuur;
  • kwaliteit boven kwantiteit bij nieuwe aanplantingen;
  • meer diversiteit in soorten (10-20-30 regel);
  • zo groot mogelijke toekomstwaarde door te kiezen voor soorten die vrij kunnen uitgroeien en in het bijzonder grote (inheemse) bomen waar er ruimte voor is.

Het beleidsplan bevat ook leidraden naar praktische uitvoering, procedures en communicatie.

3. Beheerplan

Een beheerplan met doelstellingen en concrete maatregelen voor een duurzaam behoud van de huidige bomenstructuur.

Een goede en haalbare boomverzorging staat hierbij centraal. Dit betekent enkel snoeien wanneer nodig zoals bij veiligheidskwesties (dode takken, snoeien omwille van verkeer,…). Maar ook andere maatregelen zoals boombescherming bij werven, omgaan met wortelopdruk, watergift na aanplant, bladruimen,… horen hierbij.

4. Actieprogramma

Een actieprogramma die op algemeen niveau alle te nemen acties en maatregelen naar behoud en uitbreiding van het bomenbestand, en interne en externe communicatie bundelt in een overzichtelijke tabel.

Naar top