Gemeente Tessenderlo streeft met onderzoek naar duurzaam en beter beheer van WZC Heuvelheem

Gepubliceerd op woensdag 22 jun 2022 om 09:02
Om naar de toekomst toe een kwaliteitsvolle en betaalbare zorg lokaal te kunnen blijven garanderen, onderzoekt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Tessenderlo welke organisatie scenario’s een duurzame oplossing kunnen bieden voor WZC Heuvelheem.

De belangen van de WZC-bewoners, personeelsleden en Looienaars staan hierin voorop.

Doel van de studie

Het gemeentebestuur van Tessenderlo heeft een studie besteld voor het in kaart brengen en analyseren van alle mogelijke toekomstopties voor het WZC Heuvelheem. Dit vanuit de doelstelling om naar de toekomst kwaliteitsvolle en betaalbare zorg te kunnen blijven aanbieden. Het studiebureau heeft haar onderzoek afgerond. Op basis van een analyse van de huidige organisatie en werking van het WZC alsook een uitgevoerde financiële analyse, omgevingsanalyse en een bevraging van een selectie van medewerkers heeft het onderzoeksbureau een zestal toekomstscenario’s onderzocht:

  1. Scenario 1: niets doen – status quo
  2. Scenario 2: verzelfstandigen – oprichten van een Welzijnsvereniging (Publiekrechtelijk)
  3. Scenario 3: het (gedeeltelijk) uitbesteden van een aantal taken
  4. Scenario 4: oprichten van een woonzorg-vereniging VZW (Privaatrechtelijk)
  5. Scenario 5: intergemeentelijke samenwerking
  6. Scenario 6: afstoten WZC Heuvelheem

Elk van bovenstaande scenario’s is geanalyseerd op basis van zes evaluatiecriteria: (1) Return on Investment (ROI)/Efficiëntie, (2) Schaalbaarheid, (3) Klantgerichtheid en kwaliteit van de zorg, (4) Aansturen & managen van het WZC, (4) Juridisch/fiscaal, (5) Medewerkers. Al deze elementen werden samengebracht in een eindrapport.

Resultaten van de studie

De belangrijkste conclusies van de studie zijn:

  1. Niets doen is geen optie

In dat geval zou het verlies in de toekomst oplopen van €1,47m in 2022 tot €1,64m in 2025. Ook de operationele druk zal verder toenemen: het vinden van de juiste mensen en de beperkte schaal van 90 bedden blijven grote uitdagingen.

     2. Alleen – standalone als WZC, zelfs in een aparte structuur en interne optimalisatie zal onvoldoende zijn

Er zijn financiële optimalisatiemogelijkheden via het verhogen van de bezetting en de zorggraad, het toewijzen van andere kwalificaties aan de eindeloopbaanvervanging en het indexeren van de ligdagprijzen. Maar deze optimalisaties alleen zullen het operationeel tekort niet volledig kunnen wegwerken. Bijkomende inspanningen zullen nodig zijn om het WZC in de toekomst financieel gezond te laten functioneren. Zo zal moeten gezocht worden naar mogelijke schaalvoordelen binnen de verschillende diensten van het WZC.

     3. Zoeken naar schaalvoordelen via uitbesteding, oprichten van een woonzorgvereniging of intergemeentelijke samenwerking

Zoeken naar schaalvoordelen is essentieel, niet alleen op vlak van dienstverlening en operationele activiteiten maar ook op vlak van knowhow op cruciale domeinen zoals het management, financiën, ICT, HR, juridische en fiscale aspecten van de werking van een WZC.

     4. Volledig afstoten, is geen eenvoudige & snelle keuze en bovendien wordt de inspraak van het OCMW gereduceerd tot 0

Het volledig afstoten van het WZC is geen eenvoudige en snelle keuze en heeft ook tot gevolg dat het OCMW geen inspraak meer heeft in de werking van het WZC. De voordelen zijn dat de verantwoordelijkheden voor het OCMW: de financiële inspanningen en het ‘runnen’ van het WZC wegvallen.

Volgende stappen

Het gemeentebestuur heeft het rapport grondig bestudeerd en wenst in een volgende fase 3 scenario’s verder te laten uitwerken om te komen tot een beslissing in het najaar van 2022. De weerhouden scenario’s zijn:

  • Scenario 4: oprichten van een woonzorgvereniging VZW
  • Scenario 5: intergemeentelijke samenwerking
  • Scenario 6: afstoten WZC Heuvelheem

In de volgende fase wordt verder onderzocht welk van bovenstaande scenario’s de beste kans op slagen heeft, en welke partners kunnen gevonden worden die samen wensen te bouwen aan kwaliteitsvolle en betaalbare zorg voor alle inwoners en medewerkers van WZC Heuvelheem. Daarnaast zal verder werk gemaakt worden van de communicatie en concrete begeleiding bij het finaal gekozen scenario van zowel de inwoners en hun familie als de medewerkers van het WZC.

Naar top