Bestuurderspas uitbater taxidienst

Vanaf 1 juli 2020 heeft elke taxibestuurder een bestuurderspas nodig. Deze bestuurderspas vraag je bij voorkeur digitaal of schriftelijk aan bij de gemeente waar je woont.

Er zijn heel wat voorwaarden voor het bekomen van een bestuurderspas.

  • Je moet minstens twee jaar een rijbewijs hebben;
  • Je moet beschikken over een rijbewijs met een geldige medische keuring.

Voor deze medische keuring moet u een afspraak maken met een bevoegde dienst zoals bijvoorbeeld Idewe, Mensura  of Mediwet voor een rijgeschiktheidsonderzoek. De prijs van zo’n onderzoek verschilt van organisatie tot organisatie. Met het attest moet u naar de dienst Rijbewijzen (loket 1 of 2) voor een nieuw rijbewijs. De prijs van een nieuw rijbewijs is € 25,00.

  • Je moet een uittreksel uit het strafregister model 596.1 – 28 van minder dan drie maanden oud voorleggen. Dit moet u elk jaar opnieuw, uit eigen beweging, uiterlijk drie maanden na de verjaring van de uitreiking van uw bestuurderspas, binnenbrengen. Indien u dit niet binnenbrengt, kan het college van burgemeester en schepenen uw bestuurderspas intrekken of schorsen.
  • Je moet kunnen aantonen dat u een minimale kennis van het Nederlands heeft, gelijk aan niveau B1. Dat kunt u aantonen door bijvoorbeeld een diploma of attest secundair onderwijs of volwassenonderwijs. Indien u dit niet heeft, volstaat niveau A2 en moet je binnen de zes maanden een taaltest afleggen bij de dienst Integratie en Inburgering.

Niveau A2 kan je aantonen met een diploma of getuigschrift van het basisonderwijs.

  • Als je ritten uitvoert met mensen in een rolstoel, moet u kunnen aantonen dat u over de nodige kennis beschikt om deze personen te vervoeren. Een attest van de werkgever, indien hij reeds dit vervoer doet, of er minstens de opleiding voor kreeg op de werkvloer, volstaat.

Een opleiding volgen voor niet-dringend liggend ziekenvervoer bij een van de volgende instanties.

  • Als je een buitenlands staatburger bent, moet u ook een bewijs hebben dat u toelating heeft om arbeidsprestaties te verrichten in België.
  • Wijzigingen in het voldoen aan de voorwaarden (bv verlies van rijbewijs met medische keuring, wijziging in domicilie, veroordeling, ...) moeten steeds gemeld worden binnen de termijnen zoals vermeld op het aanvraagformulier.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, kan je hier een digitale aanvraag indienen of het formulier hiernaast downloaden en aangetekend of via afgiftebewijs bezorgen aan mobiliteit@tessenderlo.be.

Wat gebeurt er na ontvangst van uw aanvraag?

Jouw aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Na goedkeuring van je aanvraag wordt je bestuurderspas klaargemaakt en kan je deze komen afhalen bij de dienst rijbewijzen aan loket 1 of 2.

Het afleveren van de bestuurderspas kost € 25,00. De bestuurderspas is vijf jaar geldig, mits je aan alle voorwaarden blijft voldoen én jaarlijks, op eigen initiatief een nieuw uittreksel uit het strafregister model 596.1 – 28 bezorgt.

Naar top