Beschermde diersoorten

De Gekraagde Roodstaart

Limburg is het meest bekend om haar “groene” imago. Niet onterecht. Meer dan 40% van de Vlaamse natuur komt immers nog in Limburg voor. Wat velen niet weten is dat heel wat zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten dit groene Limburg als hun thuishaven kozen … hopende om van hieruit te kunnen groeien.

De Limburgse situatie is heel erg vergelijkbaar met wat er op wereldvlak gebeurt: steeds meer plant- en diersoorten hebben een steeds kleinere oppervlakte om op te leven. Nochtans levert deze biodiversiteit (geheel van planten en dieren en hun leefgebieden) de mensen al miljoenen jaren heel wat op: gezond voedsel, drinkbaar water, een veilige thuishaven, bestrijder van ziektes, … Vandaar dat de Europese regeringsleiders het initiatief namen om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen: het project kreeg de naam “Countdown 2010” en beoogt de achteruitgang van de biodiversiteit in Europa tegen 2010 te stoppen. Iedereen wordt gevraagd om hieraan mee te werken… Hiervoor moet je in Limburg zijn natuurlijk! Al heel wat jaren wordt er pionierswerk geleverd door mensen met een hart voor natuur en nu is dat niet anders!

Om deze zeldzame en bedreigde soorten nieuwe kansen te geven nam het provinciebestuur van Limburg in samenwerking met de Limburgse regionale landschappen het initiatief om te starten met een uniek voorbeeldproject voor Europa: het project “Limburgse soorten”.

Eén van de doelstellingen van het project Limburgse soorten is dat gemeentebesturen een zeldzame of bedreigde Limburgse soort “adopteren” en om er zorg voor te dragen, … een soort van Foster Parents-plan voor onze planten en dieren, zeg maar.

De Gekraagde Roodstaart is een mooi gekleurde vogel met een aangename zang. De familie van de roodstaart kenmerkt zich - naast het feit dat ze een rode staart hebben – doordat ze vaak ‘trillen’ met hun staart.

De Gekraagde Roodstaart is een tamelijk algemene soort in Tessenderlo, ondanks het feit dat het op niveau Vlaanderen een vrij zeldzame verschijning is geworden. Dit komt onder andere omdat Tessenderlo nog heel wat oppervlakte geschikt leefgebied voor deze soort biedt. Als een in holen broedende soort van open loof- of gemengde bossen heeft de Gekraagde Roodstaart nog zeker uitbreidingsmogelijkheden in of aan de rand van de grote boscomplexen in onze gemeente. Dit maakt dat de Gekraagde Roodstaart een goede “ambassadeur” is voor het typisch landschap van Tessenderlo: grote bossen afgewisseld met stukjes heide.

Het gemeentebestuur zal samen met Regionaal Landschap Lage Kempen een actieplan opstellen om de Gekraagde Roodstaart in onze gemeente voor de komende generaties veilig te stellen.

Het gemeentebestuur zal samen met Regionaal Landschap Lage Kempen een actieplan opstellen om de Gekraagde Roodstaart in onze gemeente voor de komende generaties veilig te stellen.

De Boerenzwaluw (hirondo rustica)

Grootte 17-19 cm. Zwarte bovendelen met sterke, blauwe metaalglans, voorhoofd en keel donker dieprood, blauwzwart borstband, en buik en onderstaart wit; ondervleugels grijswit met donkere slagpennen. De staart is diep gevorkt met lange, uitstekende buitenste pennen, met name bij het mannetje. De lange staartveren maken hem extra goed wendbaar. De juveniel heeft minder glans op de bruinzwarte bovendelen en blekere keel. Komt in groepen voor en broedt in kleine kolonies. Ze slapen tijdens de trek en in wintergebieden in enorme troepen van duizenden of meer. Op trek alleen of in kleine groepjes. Roep is 'tswit-tswit'. De zang is aangenaam gekwetter, meestal voorgedragen vanaf een elektriciteitsdraad of een andere geëxponeerde zitplaats of in de vlucht, en eindigt in een lage triller. Ze zijn bij ons zomergast en algemeen voorkomend, alhoewel ze plaatselijk in aantal afnemen. Het paartje bouwt samen het open nest en gebruikt daarbij modder en stro en voert het met veertjes. Een open komnest of een halve kokosnoot binnen een schuur voldoen al snel. Het vuil (uitwerpselen) moet je erbij nemen. De habitat is agrarisch gebied met weilanden, heggen, boerderijen. Ze maken een nest op richeltjes in stallen schuren en overdekte veranda's. De 4-5 eitjes worden hoofdzakelijk door het wijfje bebroed. De jongen die na een 3-tal weken kunnen vliegen, worden door beide ouders gevoerd. Buiten de broedtijd slapen ze gezamenlijk in rietvelden. Misschien onder de invloed van de zachte winters komen de eerste zwaluwen steeds vroeger terug in ons land (half maart); er zijn zelfs overwinterpogingen bekend, die overigens mislukten. Als voedsel gebruiken ze vliegende ongewervelden (van vlinders tot motten en bladluis). Ze fourageren meestal lager dan de huiszwaluw. Ze worden aangelokt door vijvers en struikgewas. In de tuin komen ze niet voor. De Franse naam 'Hirondelle rustique' of het Engelse 'Barn swallow' duiden op het voorkomen. 

De huiszwaluw(Delichon urbica)

De huiszwaluw is eenvoudig te herkennen aan het zwart-witte verenkleed en de grote witte stuit. Hij is circa 12,5 cm groot. De bovendelen zijn glanzend zwart, onderdelen en stuit helder wit. Ze leven meestal in grote groepen, maar op trek ook wel alleen. Hij fourageert vaak in de hogere luchtlagen dan de Boerenzwaluw. Als geluid hanteert hij een droog knarsend 'prit'. De zang is een babbelende variatie op de roep, zonder muzikale tonen. Hij is een algemene zomergast, maar gaat ook in aantal plaatselijk achteruit. Hij maakt het nest onder uitstekende dakranden (onder bruggen, soms ook aan de ingang van grotten). Een kunstmatig komnest buiten onder de daklijst bevestigd lukt soms. Hij komt soms in enorme kolonies in dorpen en steden voor. Als voedsel jaagt hij op vliegende ongewervelden. De Franse naam is 'Hirondelle de fenêtre'. In het Engels wordt hij 'House Martin' genoemd.

Gerelateerde items

Naar top