Bekendmaking bodemsaneringsproject - Grote Laak (Tessenderlo en Ham)

OVAM heeft het “Eerste Gefaseerd Bodemsaneringsproject – Grote Laak deeltraject 1”, Tessenderlo en Ham” volledig en ontvankelijk verklaard.

Omschrijving bodemverontreiniging

Uit bodemonderzoeken is gebleken dat er een bodemverontreiniging aanwezig is ter hoogte van de waterloop “Grote Laak/Grote Beek” over een lengte van 19 kilometer. Door de vroegere industriële lozingen met zouten en zware metalen is het slib van de waterloop verontreinigd. Door overstromingen en slibruimingen, waarbij het slib op de oever werd achtergelaten, heeft de verontreiniging zich in de omgeving van de waterloop verspreid. Niet alleen het slib, maar dus ook de oevers en het overstromingsgebied zijn verontreinigd.

Gezien de lengte van de waterloop en de omvang van het saneringsproject zal de sanering gefaseerd uitgevoerd worden. Hierbij worden verschillende deeltrajecten achtereenvolgens aangepakt.

Voor het eerste, meest stroomopwaartse deelgebied, van de Bergstraat in Ham tot de monding van de Dode Beek in de Grote Laak (5 km) werd nu een bodemsaneringsproject ingediend. Hierin worden de geplande bodemsaneringswerken uitgebreid besproken. Het is de bedoeling om met deze bodemsaneringswerken te starten in 2021.

Wat houden de geplande bodemsaneringswerken precies in?

De verontreinigde waterbodem (slib + onderliggende bodem) wordt geruimd en naar een tijdelijke ontwateringszone gebracht. Van zodra het materiaal voldoende ontwaterd is, wordt het afgevoerd en gestort op de saneringsberging “Kepkensberg” van Tessenderlo Group nv.

In dit eerste traject van de Grote Laak zal ook een permanente slibvang geïnstalleerd worden. Dit is een plaatselijke verbreding van de beek, waar resterende verontreinigde slibdeeltjes bezinken. Dit maakt een beter beheer van de waterloop mogelijk in de toekomst. Na de sanering wordt de waterloop hersteld, met waar mogelijk, een meer natuurlijk talud.

De verontreinigde overs en overstromingsgebieden worden ontgraven. De grond wordt afgevoerd en gestort op de saneringsberging van Tessenderlo Group nv. De ontgraven zones worden terug aangevuld met propere grond.

In sommige zones is het niet mogelijk om de oevers af te graven. Daar worden dan passieve technieken toegepast om het risico weg te nemen, bijvoorbeeld het behouden van de vegetatie en dit in combinatie met gebruiksadviezen voor de percelen.

De duur van de sanering van dit deelgebied wordt geraamd op 1 jaar.

De zoutverontreiniging zal gedurende 10 jaar opgevolgd worden met staalnames van het grondwater langsheen de Grote Laak.

Aanvullend zal het ecologisch herstel op lange termijn worden opgevolgd door middel van een monitoring van de waterkwaliteit van de Grote Laak, door de periodieke ruiming van het slib uit de slibvang en door een ecologische monitoring van fauna en flora.

Tijdens de sanering wordt getracht om de hinder voor de eigenaars van de percelen en de omwonenden tot een minimum te herleiden. Beperkte geluidshinder en (tijdelijk) zwaar transport tussen de saneringszones, de ontwateringszones en de saneringsberging kan niet worden vermeden.

Aanvullende informatie

Over dit bodemsaneringsproject wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 21 augustus tot en met 19 september 2020.

Tijdens deze periode ligt het bodemsaneringsproject ter inzage bij de dienst Milieu van de gemeente Tessenderlo. Wens je het dossier in te kijken? Maak dan een telefonische afspraak Via 013 66 17 15.

Het dossier kan ook digitaal geraadpleegd worden via: https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan iedereen schriftelijke bezwaren of opmerkingen indienen bij de gemeente, per brief of (Markt 15A, 3980 TESSENDERLO) via mail naar milieu@tessenderlo.be.

Gelieve het dossiernummer 21000 te vermelden telkens als je contact opneemt met OVAM.

Naar top