Bekendmaking beslissing gefaseerd bodemsaneringsproject Grote Laak (Tessenderlo en Ham)

De burgemeester van Tessenderlo maakt bekend dat bij besluit dd. 28 oktober 2020 van de OVAM het bodemsaneringsproject met de titel ‘Eerste Gefaseerd Bodemsaneringsproject,- Grote Laak deeltraject 1, Tessenderlo & Ham opgesteld onder leiding van de bodemsaneringsdeskundige Aecom Belgium NV en aan de OVAM betekend op 30 juli 2020, conform werd verklaard aan de bepalingen van het bodemdecreet.

De beslissing met bijlagen ligt gedurende de periode van 6 november 2020 tot en met 7 december 2020 ter inzage van het publiek bij de dienst Milieu van het gemeentebestuur.

Tegen deze beslissing is beroep mogelijk op grond van artikel 55 van het Bodemdecreet bij de Vlaamse regering.

Dit beroep dient conform artikel 146 tot en met 152 van het Bodemdecreet per aangetekende brief met ontvangstbewijs te worden ingediend of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, Afdeling Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL.

Om ontvankelijk te zijn, moet het beroepsschrift een kopie van de brief bevatten waartegen men in beroep wenst te gaan.

Het beroep moet uiterlijk worden ingediend op datum van 11 december 2020 voor degene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur.

Tessenderlo, 5 november 2020

De burgemeester

Fons Verwimp

Naar top