versie voor blinden en slechtzienden
OPENINGSUREN
BESTUUR
DIENSTEN
LEVEN & WELZIJN
LEREN & STUDEREN
VRIJE TIJD & SPORT
NATUUR & MILIEU
BOUWEN & WONEN
INDUSTRIE & WERK
VEILIGHEID & MOBILITEIT
Gemeente Tessenderlo
HOME TERUG PRINT NIEUWS KALENDER E-LOKET STRATENPLAN SITEMAP PRODUCTEN A-Z
RSS
 
Gemeentebestuur Tessenderlo
Markt z/n
3980 Tessenderlo
T: 013 66 17 15
F: 013 67 36 93
mail ons

Bekendmaking beslissing Electrabel nv (22/11 - 22/12)

Praktisch

BEKENDMAKING van een BESLISSING van de Vlaamse Minister

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat bij besluit d.d. 8 november 2013, genomen door de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, het ontvankelijk bevonden beroep van Patrick De Maeyer, Tedescolaan 7, 1160 Brussel, raadsman van de nv Electrabel, aangetekend tegen het besluit nr. 750.71/A/12.244 van de deputatie van de provincie Limburg van 29 november 2012 waarbij:

§1 vergunning wordt verleend voor een termijn verstrijkend op 29 november 2032 aan de nv Electrabel, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, voor het exploiteren van een windturbinepark bestaande uit één windturbine, gelegen te industriegebied Ravenshout, langsheen en ten oosten van de A13/E313, aan de Havenlaan, 3980 Tessenderlo, op het kadastraal perceel, Afdeling 3, Sectie C, nr. 90/D6, omvattende:
- 1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 3.350 kVA;
- 1 windturbine met een elektrisch vermogen van 3.000 kW;

§2 vergunning wordt geweigerd aan de nv Electrabel, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, voor het exploiteren van een windturbinepark bestaande uit één windturbine, gelegen te industriegebied Ravenshout, langsheen en ten oosten van de A13/E313, aan de Rijsselstraat, 3580 Beringen, op het kadastraal perceel, Afdeling 2, Sectie A, nr. 828/H, omvattende:
- 1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 3.350 kVA;
- 1 windturbine met een elektrisch vermogen van 3.000 kW;

gegrond wordt verklaard.

Het bestreden besluit wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 1 wordt vervangen door het volgende:

“Artikel 1
Aan de nv Electrabel, Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel, wordt onder de voorwaarden bepaald in dit besluit de vergunning verleend voor het exploiteren van een windmolenpark bestaande uit twee windturbines, gelegen te industriegebied Ravenshout, langsheen en ten oosten van de A13/E313 aan de Havenlaan, 3980 Tessenderlo, en aan de Rijsselstraat, 3580 Beringen, op de kadastrale percelen: Afdeling 3, Sectie C, nr. 90/D6; Afdeling 2, Sectie A, nr. 828/H, omvattende:
- 2 transformatoren met elke een individueel nominaal vermogen van 3.350 kVA;
- 2 windturbines met elk een elektrisch vermogen van 3.000 kW;”

In artikel 5, §2, ‘de hierna vermelde bijzondere voorwaarden’ wordt het volgende geschrapt:
“1. Slagschaduw
In aanvulling en/of afwijking van artikel 5.20.6.2.3. van Vlarem II geldt voor de relevante slagschaduwgevoelige objecten binnen industriegebied, behalve woningen, een maximum van dertig uur effectieve slagschaduw per jaar, met een maximum van zestig minuten effectieve slagschaduw per dag en geen beperkingen in het weekend.”

En vervangen door:

“1. Slagschaduw
Voor de relevante slagschaduwgevoelige objecten in industriegebied, met uitzondering van woningen, geldt een maximum van 30 uur effectieve slagschaduw per jaar, met een maximum van 30 minuten effectieve slagschaduw per dag.”

Aan artikel 5, §2, ‘de hierna vermelde bijzondere voorwaarden’ wordt het volgende toegevoegd:
“2. Geluid
Binnen een termijn van 6 maanden na de ingebruikname van de turbines worden geluidsmetingen ter controle uitgevoerd door een erkend milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, deeldomein geluid, ter hoogte van de meest kritische plaatsen voor geluidshinder. De resultaten hiervan worden bezorgd aan de afdeling Milieuvergunningen en de afdeling Milieu-inspectie.

3. Cumulatieve effecten
Inzake geluid en slagschaduw wordt er rekening gehouden met de cumulatieve effecten met de naburige reeds vergunde windturbine projecten.”.

De overige bepalingen van het bestreden besluit worden bevestigd.

De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 22 november 2013 tot en met 22 december 2013, ter inzage van het publiek bij de milieudienst van het gemeentebestuur, Markt z/n te Tessenderlo.

Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State.
De uiterste datum voor het indienen van het beroep is 21 januari 2014.

Fons Verwimp
burgemeester
Milieudienst
Markt z/n
3980 TESSENDERLO
013 66 17 15
fax: 013 67 36 93
milieu@tessenderlo.be
overzicht personeel
Meer weten?
 
 Milieu
Nieuws
 
Ultieme zomertip: Op de fiets voor een beter klimaat - fiets de klimaatroutes
't Is tof in mijne hof!
BTW-tarief op elektriciteit daalt naar 6%
Heb jij één of meerdere katten in huis?
Ecobouwers opendeur
Workshop Vierkantemetertuinieren voor dummies was een succes!
Nationaal vlindertelweekend op 2 en 3 augustus
Openbaar onderzoek "Ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021
Voorontwerp tweede Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan in openbaar onderzoek
Word haagdonor en vergroot de hoop (taxusinzameling)
Tips voor een goed gebruik van de huisvuilzak
Kalender
 
Ophaling pmd
Ophaling pmd
Ophaling pmd
Ophaling tuin- en snoeiafval
Ophaling huisvuil
Ophaling huisvuil
Ophaling pmd
Ophaling papier en karton oktober
Ophaling papier en karton september
Ophaling papier en karton augustus
Ophaling grofvuil
Ophaling grofvuil
Ophaling textiel 11/9
Ophaling huisvuil
Ophaling huisvuil
Ophaling grofvuil
Ophaling tuin- en snoeiafval
Ophaling tuin- en snoeiafval
Ophaling tuin- en snoeiafval
Ophaling pmd
Ophaling pmd
Ophaling huisvuil
Ophaling tuin- en snoeiafval
Ophaling tuin- en snoeiafval
Ophaling huisvuil


©Tessenderlo - LCP nv | Disclaimer Ga terug naar de bovenkant van deze pagina