versie voor blinden en slechtzienden
OPENINGSUREN
BESTUUR
DIENSTEN
LEVEN & WELZIJN
LEREN & STUDEREN
VRIJE TIJD & SPORT
NATUUR & MILIEU
BOUWEN & WONEN
INDUSTRIE & WERK
VEILIGHEID & MOBILITEIT
Gemeente Tessenderlo
HOME TERUG PRINT NIEUWS KALENDER E-LOKET STRATENPLAN SITEMAP PRODUCTEN A-Z
RSS
 
Gemeentebestuur Tessenderlo
Markt z/n
3980 Tessenderlo
T: 013 66 17 15
F: 013 67 36 93
mail ons

Bekendmaking aktename Ineos Chlorvinyls Belgium nv (20/11 - 20/12)

Praktisch

BEKENDMAKING van een AKTENAME over een melding inzake een milieuvergunning van KLASSE 1

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de deputatie van de provincie Limburg, in vergadering d.d. 6 november 2014, akte werd genomen van de mededeling van Ineos Chlorvinyls Belgium nv, Heilig Hartlaan 21 te 3980 Tessenderlo, waarbij wordt meegedeeld dat hij de hem verleende milieuvergunning voor het exploiteren van een chemische installatie voor de productie van monovinylchloride, op de kadastrale percelen van en te 3980 Tessenderlo, Afdeling 3, Sectie C, nr. 1363k, ter plaatse Heilig Hartlaan 21, wenst te veranderen door uitbreiding van:
• (rubriek 7.12.1.a.) : chemische industrie voor de behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën : chemische installatie voor de productie van organische chemicaliën
Vergund: een chemische installatie voor de productie van monovinylchloride met een capaciteit van 550.000 ton/jaar;
Verandering: uitbreiden van de productiecapaciteit voor tussenproduct EDC van 900.000 ton/jaar naar 950.000 ton/jaar en de afvoer van 135.000 ton EDC/jaar via tankwagens met bijkomende zuivering voor deze EDC;
Na verandering: een chemische installatie voor de productie van monovinylchloride, met een capaciteit van 550.000 ton/jaar, een productie van 950.000 ton/jaar tussenproduct EDC en 135.000 ton/jaar afvoer van EDC via tankwagens met bijkomende zuivering voor deze EDC (klasse 1);
• (rubriek 16.3.2.3.a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c., volledig gelegen in een industriegebied
Vergund: 16 procescompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 4.122 kW, 5 koelmachines met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 730 kW en 2 ventgascompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 800 kW (totaal: 5.652 kW);
Verandering: uitbreiden met een koelmachine met een vermogen van 15 kW;
Na verandering: 16 procescompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 4.122 kW, 6 koelmachines met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 745 kW en 2 ventgascompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 800 kW (totaal: 5.667 kW) (klasse 1);
• (rubriek 39.2.1) : stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd
Vergund: 2 stoomvaten met een waterinhoud van resp. 2.930 en 578 liter en 31 warmtewisselaars met een primaire ruimte van respectievelijk 4 x 4.300 liter, 1x 4.000 liter, 1x 3.900 liter, 4 x 2.900 liter,  5x 1.680 liter, 4 x 1.490 liter, 1 x 1.320 liter, 2 x 896 liter, 2 x 665 liter , 6 x 616 liter en 1x 600 liter;
Verandering: uitbreiden met een warmtewisselaar met een primaire ruimte van 2.000 liter;
Na verandering: 2 stoomvaten met een waterinhoud van resp. 2.930 en 578 liter en 32 warmtewisselaars met een primaire ruimte van respectievelijk 1 x 2.000 liter, 4 x 4.300 liter, 1x 4.000 liter, 1x 3.900 liter, 4 x 2.900 liter,  5x 1.680 liter, 4 x 1.490 liter, 1 x 1.320 liter, 2 x 896 liter, 2 x 665 liter , 6 x 616 liter en 1x 600 liter (klasse 3);

De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 20 november 2014 tot en met 20 december 2014, ter inzage van het publiek bij de milieudienst van het gemeentebestuur, Markt z/n te Tessenderlo.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet uiterlijk worden ingediend op datum van 20 december 2014 voor degene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur.
Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroep gevoegd:
• een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt;
• een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

Fons Verwimp
burgemeester
Milieudienst
Markt z/n
3980 TESSENDERLO
013 66 17 15
fax: 013 67 36 93
milieu@tessenderlo.be
overzicht personeel
Meer weten?
 
 Milieu
Nieuws
 
Nieuwe groepsaankoop energie voor bedrijven vanaf 3 november 2014
Niet vergeten uw tegoed huisvuilzakken 2014 af te halen!
De renovatiepremie wijzigt vanaf 1 december 2014
Stroomtekort (voorlopig) niet in Tessenderlo
Ook wij helpen mee om deze winter afschakeling te voorkomen!
Oproep tot oprichting van een werkgroep ‘Preventief afvalbeleid’
Openbaar onderzoek "Ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021
Kalender
 
Ophaling grofvuil
Ophaling pmd
Ophaling tuin- en snoeiafval
Recyclagepark gesloten op Nieuwjaarsdag en 02/01/2015
Ophaling pmd
Ophaling tuin- en snoeiafval
Ophaling tuin- en snoeiafval
Ophaling pmd
Ophaling papier en karton januari
Ophaling huisvuil
Ophaling huisvuil
Ophaling huisvuil


©Tessenderlo - LCP nv | Disclaimer Ga terug naar de bovenkant van deze pagina