versie voor blinden en slechtzienden
OPENINGSUREN
BESTUUR
DIENSTEN
LEVEN & WELZIJN
LEREN & STUDEREN
VRIJE TIJD & SPORT
NATUUR & MILIEU
BOUWEN & WONEN
INDUSTRIE & WERK
VEILIGHEID & MOBILITEIT
Gemeente Tessenderlo
HOME TERUG PRINT NIEUWS KALENDER E-LOKET STRATENPLAN SITEMAP PRODUCTEN A-Z
RSS
 
Gemeentebestuur Tessenderlo
Markt z/n
3980 Tessenderlo
T: 013 66 17 15
F: 013 67 36 93
mail ons

Bekendmaking beslissing Hyundai Heavy Industries nv (25/11 - 25/12)

Praktisch

BEKENDMAKING van een BESLISSING over een milieuvergunningsaanvraag van KLASSE 1

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de deputatie van de provincie Limburg, in vergadering d.d. 13 november 2014, aan nv Hyundai Heavy Industries, Vossendaal 11 te 2440 Geel een milieuvergunning werd VERLEEND voor een inrichting voor de opslag en verdeling van onderdelen voor graaf- en heftoestellen, omvattende volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem I:
- (rubriek 3.2.2.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar, wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld – lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan
 Het lozen van 1.950 m3/jaar huishoudelijk afvalwater (klasse 3);
- (rubriek 3.4.2.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingcriteria, vermeld in de kolom ‘indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)’ van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem
Het lozen van 480 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de spui van de warmtepomp (max.44 m³/u – 44 m³/dag), 250 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van het afspuiten van de voertuigen, 20 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de keukenactiviteiten en 50 m³/jaar bedrijfsafvalwater zijnde vervuild hemelwater afkomstig van de afspuitpiste en de tankpiste – totaal : 800 m³/jaar bedrijfsafvalwater (klasse 2);
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
Een transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.250 kVA (klasse 2);
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
Accumulatoren voor het laden van diverse transportvoertuigen, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 38,38 kW (klasse 3);
- (rubriek 15.1.2.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
Stallen van 35 voertuigen, nl. diverse transportvoertuigen (heftrucks, palletwagens) en vrachtwagens met hun leggers (klasse 2);
- (rubriek 15.4.1.) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en  hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5., volledig gelegen in een industriegebied
Occasioneel afspuiten van de voertuigen, max. 3x per week (klasse 3);
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
Koelinstallaties, compressoren en warmtepomp met een totaal geïnstalleerd vermogen van  319 kW (klasse 2);
- (rubriek 16.3.2.1.a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c., volledig gelegen in een industriegebied
 Twee koelinstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 8 kW (klasse 3);
- (rubriek 17.3.6.1.b.) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen
 Opslag van diesel in vaten: totaal 4.500 liter in 1 bovengrondse opslagtank en 1 noodopslagtank (klasse 3);
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkoopspunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter
Opslag van diverse poets- en onderhoudsproducten in kleine handelsverpakkingen, totale opgeslagen maximale hoeveelheid: 2.250 liter (klasse 3);
- (rubriek 31.1.1.a.) : stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied
Stationaire dieselmotor voor de sprinklerinstallatie, vermogen van 115 kW (50% van 230 kW) (klasse 3);
- (rubriek 43.1.1.a.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas
Diverse stookinstallaties met een totaal geïnstalleerd thermisch vermogen van 935,8 kW (klasse 3);
- (rubriek 53.6.2) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning die gebruikt worden voor thermische energieopslag in watervoerende lagen, met inbegrip van terugpompingen
Twee grondwaterwinningen (koude en warme bron) voor geothermische energieopslag, debietmax. 520 m³/dag – 190.000 m³/jaar (klasse 1);
op de kadastrale percelen van en te TESSENDERLO, Afdeling 2, Sectie B, perceelnr(s). 1380, 1386, 1387E, 1388E, 1390, 1391, 1392, 1394C, 1395H, 1396H, 1397E, 1400C, 1401B, 1638, 1640, 1641, 1642, 1385E en 1639, ter plaatse Terlaak z/n.

De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 25 november 2014 tot en met 25 december 2014, ter inzage van het publiek bij de milieudienst van het gemeentebestuur, Markt z/n te Tessenderlo.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet uiterlijk worden ingediend op datum van 25 december 2014 voor degene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur.
Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroep gevoegd:
• een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt;
• een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

Fons Verwimp
burgemeester
Milieudienst
Markt z/n
3980 TESSENDERLO
013 66 17 15
fax: 013 67 36 93
milieu@tessenderlo.be
overzicht personeel
Meer weten?
 
 Milieu
Nieuws
 
Nieuwe groepsaankoop energie voor bedrijven vanaf 3 november 2014
Niet vergeten uw tegoed huisvuilzakken 2014 af te halen!
De renovatiepremie wijzigt vanaf 1 december 2014
Stroomtekort (voorlopig) niet in Tessenderlo
Ook wij helpen mee om deze winter afschakeling te voorkomen!
Oproep tot oprichting van een werkgroep ‘Preventief afvalbeleid’
Openbaar onderzoek "Ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021
Kalender
 
Ophaling grofvuil
Ophaling pmd
Ophaling tuin- en snoeiafval
Recyclagepark gesloten op Nieuwjaarsdag en 02/01/2015
Ophaling pmd
Ophaling tuin- en snoeiafval
Ophaling tuin- en snoeiafval
Ophaling pmd
Ophaling papier en karton januari
Ophaling huisvuil
Ophaling huisvuil
Ophaling huisvuil


©Tessenderlo - LCP nv | Disclaimer Ga terug naar de bovenkant van deze pagina